Tour Mukdahan - Nakhon Phanom - Vientiane – Savannakhet ( Thời gian: 06 ngày 05 đêm- phương tiện xe+ máy bay)

Mô tả ngắn của tour đang được cập nhật ...
9.600.000₫

Ngaøy 01: Ñieåm heïn – Ñaø Naüng – Hueá (aên 03 böõa)

             Xe vaø höôùng daãn vieân coâng ty du lòch Vieät Tính ñoùn taïi ñieåm heïn, khôûi haønh ñeán saân bay Taân Saân Nhaát. Ñoaøn laøm thuû tuïc ñaùp chuyeån bay ñi Ñaø Naüng. Ñeán Ñaø Naüng, xe ñoùn vaø ñöa ñoaøn duøng côm tröa, khôûi haønh ñi Hueá tham quan Chuøa Thieân Muï, mua saém chôï ñoâng Ba. Ñoaøn duøng côm chieàu, nhaän phoøng nghæ ngôi.

Toái: Quyù khaùch töï do tham quan nghe caù hueá treân soâng Höông (chi phí töï tuùc)

Ngaøy 02: Hueá – Nakhon Phanom  (aên 03 böõa)                

7h00: Ñoùn khaùch taïi Hueá xuaát phaùt ñi Laøo ñi qua caùc ñòa danh noåi tieáng nhö Thaønh coå Quaûng trò, Thaùnh ñòa La vang, caàu Dakrong, Laøng Vaây,...

10h30: Laøm thuû tuïc xuaát caûnh sang Laøo.

12h00: Duøng côm tröa taïi cöûa khaåu Dean Sa vaün – tænh Savannakhet. Tieáp tuïc haønh trình ñi qua caùc ñòa danh nhö maët traän phía Taây cuûa chieán dòch ñöôøng 9 Nam Laøo 1971, caên cöù Baûn Ñoâng, töôïng ñaøi chieán thaéng Möôøng phìn,...

14h30: Laøm thuû tuïc xuaát caûnh Laøo sang vöông quoác Thaùi lan, tham quan That Phanom laø thaùnh ñòa Phaät giaùo cuûa mieàn Ñoâng Baéc Thaùi lan.

16h00: Ñeán tænh Nakhon Phanom, tænh ñoâng Vieät kieàu nhaát hieän ñang laøm aên, sinh soáng treân ñaát Thaùi lan, tham quan di tích Baùc Hoà taïi baûn Nachook, nôi Baùc Hoà vôùi bí danh “Thaàu Chín”  hoaït ñoäng treân ñaát Thaùi lan töø thaùng 07.1928 ñeán thaùng 11.1929, laøng Höõu nghò Vieät Thaùi do chính phuû Thaùi Lan ñaáu tö xaây döïng. Tham quan mua saém taïi sieâu thò Lotus. Nhaän phoøng, aên toái vaø nghæ ñeâm taïi khaùch saïn.

Ngaøy 03:Nakhon Phanom – Udon Thani – Vientian                                   (aên 03 böõa)

7h00: Duøng ñieåm taâm taïi khaùch saïn vaø xuaát phaùt ñi thuû ñoâ Vieâng chaên.

12h00: Duøng côm tröa taïi tænh Udon Thani, mua saém taïi sieâu thò Big C, tham quan coâng vieân Töôïng Phaät Sala Keocu mang ñaäm neàn Phaät giaùo tieåu thöøa Nam toâng ôû tænh Noongkhai, sau ñoù ra cöûa khaåu laøm thuû tuïc xuaát caûnh sang Laøo.

15h00: Ñeán thuû ñoâ Vieâng chaên tham quan, töôïng ñaøi chieán thaéng Pattuxay ñöôïc xaây döïng theo kieán truùc cuûa Khaûi hoaøn moân cuûa Phaùp mang ñaäm phong caùch cuûa ñaát nöôùc Phaät giaùo theo tröôøng phaùi Nam toâng, Vieáng chuøa Si Möông (Chuøa Meï) laø ngoâi chuøa linh thieâng nhaát ñaát nöôùc Laøo hieän nay. Tham quan vaø mua saém taïi trung taâm thöông maïi thuû ñoâ chôï Saùng (Talat xau).

18h00: Duøng côm toái, nhaän phoøng vaø nghæ ñeâm taïi thuû ñoâ Vieâng chaên.

Ngaøy 04: Vientiane – Savannakhet (aên 03 böõa)

7h00: Duøng ñieåm taâm. Sau ñoù tham quan That Luang – Thaùp bieåu töôïng cho ñaát nöôùc Laøo trieäu voi, ñöôïc laøm caùch ñaây 450 naêm, töông truyeàn nôi coù xaù lôïi ñöùc Phaät Quan aâm boà taùt, linh thieâng nhaát nöôùc Laøo hieän nay. Sau ñoù xuaát phaùt ñi Savannakhet – queâ höông coá toång bí thö Caysone Phonvihan.

12h00: Duøng côm tröa taïi thò xaõ Thakhek – tænh Khaêm muoän.

 

 

 

15h00: Veà ñeán thò xaõ Sa vaün ñoaøn tham quan Chuøa Xayaphum – tröôøng cao ñaúng Phaät hoïc, chuïp aûnh löu nieäm taïi toång laõnh söï Vieät nam taïi tænh Savannakhet. Sau ñoù ñoaøn tham quan vaø thöû vaän may taïi soøng baøi lôùn nhaát treân haønh lang “Xuyeân AÙ”, Savan - Vegas.

18h00: Nhaän phoøng khaùch saïn, duøng côm toái thöôûng thöùc caùc moùn aên mang ñaäm phong caùch ngöôøi daân Haï Laøo ñöôïc cheá bieán töø caù, nghæ ñeâm taïi Savannakhet.

Ngaøy 05: Savannakhet –Hueá – Ñaø Naüng (aên 03 böõa)

7h00: Ñoaøn aên saùng vaø xuaát phaùt veà Vieät nam.

11h00: Laøm thuû tuïc nhaäp caûnh Vieät nam.

12h00: Duøng côm tröa taïi mieàn sôn cöôùc Quaûng trò, mua saém taïi khu thöông maïi Lao baûo, sau ñoù veà Hueá.

16h30:  Ñoaøn aên toái sau ñoù khôûi haønh veà Ñaø Naüng nhaän phoøng nghæ ngôi.

Toái: Quyù khaùch töï do tham quan khaùm phaù caàu Roàng veà ñeâm.

Ngaøy 06: Ñaø Naüng – Ñieåm heïn (aên saùng,tröa)

Saùng: Ñoaøn duøng ñieåm taâm, töï do taém bieån Myõ Kheâ, xe ñöa ñoaøn ñi moät voøng baùn ñaûo Sôn Traø. Khôûi haønh aên nheï tröôùc khi ra saân bay laøm thuû tuïc ñaùp chuyeán bay  11h55. Ñeán Saân bay Taân Saân Nhaát, xe ñoùn vaø ñöa ñoaøn veà laïi ñieåm heïn, keát thuùc chuyeán tham quan. Chia tay vaø heïn gaëp laïi quyù khaùch treân moïi neûo ñöôøng!

 

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

- Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp).

- Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn.

- Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

- Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng web

- Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để bạn có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ điều khoản và điều kiện sử dụng đã đề ra.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.

- Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất nên những nhận xét hiển thị trên web là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

- Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

- Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

2. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

- Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

- Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

3. Thương hiệu và bản quyền

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

4. Quyền pháp lý

- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

5. Quy định về bảo mật

- Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

- Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

6. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại website

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

- Thông báo cho chúng tôi về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 04.6674.2332

- Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng).

Hotline: 0938.123.899